Trung thành với công ty và công việc là vô giá
7 thái độ quyết định thành công: Tôn trọng nghề nghiệp, cần cù phấn đấu, trung thành, tự kiềm chế, tiến thủ, hợp tác, nhiệt tình.

1 trong 7 thái độ tích cực đó là "trung thành", trung thành với công ty và công việc là vô giá. Thiếu trung thành, sự thống nhất trong lời nói và hành động không được đảm bảo và kết quả công việc không có cơ sở đạt kết quả tốt trong thực tế, nhất là khi tổ chức gặp khó khăn.

Thiếu lòng trung thành thì tinh thần trách nhiệm cũng yếu kém và sẽ không được tin tưởng uy quyền làm những công việc thách thức.

Đăng nhập
© Vannamit.Info