Vào Facebook mới nhất (2/4/2013)
Mở file hosts:  Vào đường dẫn: C\Windows\System32\drivers\etc để mở file có tên là hosts.

Ctrl + C và Ctrl + V đoạn dưới đây vào bên dưới file host đồng thời xóa file cũ đi

Chạy tốt trên cả 3 nhà mạng (có thể upload được ảnh cập nhật ngày 2/4/2013):
173.252.100.26 facebook.com  
173.252.100.26 www.facebook.com  
173.252.100.26 www.login.facebook.com  
173.252.100.26 login.facebook.com  
173.252.100.26 apps.facebook.com  
173.252.100.26 graph.facebook.com  
173.252.100.26 register.facebook.com  
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com  
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com  
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com  
173.252.100.26 developers.facebook.com  
173.252.100.26 error.facebook.com  
173.252.100.26 channel.facebook.com  
173.252.100.26 register.facebook.com  
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com  
173.252.100.26 pixel.facebook.com  
173.252.100.26 upload.facebook.com  
173.252.100.26 register.facebook.com  
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com  
173.252.100.26 pixel.facebook.com  
173.252.100.26 logins.facebook.com  
173.252.100.26 graph.facebook.com  
173.252.100.26 developers.facebook.com  
173.252.100.26 error.facebook.com  
173.252.100.26 register.facebook.com  
173.252.100.26 blog.facebook.com  
173.252.100.26 channel.facebook.com  
173.252.100.26 connect.facebook.com  
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Nếu ko đc bạn vào đặt lại DNS cho mạng

Bạn có thể thay đổi DNS để "nói" với máy tính rằng hãy tìm địa chỉ IP thực của Facebook bằng 1 máy chủ khác. Một số địa chỉ DNS server uy tín mà bạn có thể sử dụng:

Open DNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220

Google DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4
Đăng nhập
© Vannamit.Info