KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐỊA CHỈ EMAIL, WEB, SỐ NGUYÊN HAY KHÔNG?

1. Hàm kiểm tra tính hợp lệ của email.

Code:

public static bool IsValidEmail(string email)
{
return System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(email, @"^.+\@(\[?)[a-zA-Z0-9\-\.]+\.([a-zA-Z]{2,3}|[0-9]{1,3})(\]?)$");
}


2. Hàm kiểm tra xem đường dẫn địa chỉ web có hợp lệ hay không

Code:

public static bool IsValidURL(string url)
{
return System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(url, @"^(http|https|ftp)\://[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,3}(:[a-zA-Z0-9]*)?/?([a-zA-Z0-9\-\._\?\,\'/\\\+&%\$#\=~])*[^\.\,\)\(\s]$");
}


3.Và hàm sau dùng để kiểm tra một chuỗi có dạng là số interger hay không.

Code:

public static bool IsValidInt(string val)
{
return System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(val, @"^[1-9]\d*\.?[0]*$");
}


Gọi đến hàm
Ví Dụ :
else if (mailhople(from.Text)== false)
            {
                MessageBox.Show("Mail chưa đúng định dạng");
                from.Text = "";
                from.Focus();
            }
Đăng nhập
© Vannamit.Info